עאטף זבידאת

פקיד רישוי עסקים

נייד: 052-2229570


כרשות מקומית המועצה  אחראית על רישוי עסקים עלפי חוקי המדינה לצרכים שהוגדרו בחוק, בנוסף המועצה רואה כאחד מתפקידיה שיפור המצב הכלכלי של התושבים ולכן פועלת לפיתוח עסקים בתחום המועצה ולסיוע לפיתוח יכולות השתכרות התושבים בזה הפניה למקומות תעסוקה, והכשרה עסקית ומקצועית.

רישוי עסקים
חוק רישוי עסקים (1968) שעל אכיפתו ממונה המועצה בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק על פי מטרות החוק לטובת הציבור הרחב, לצורך הוכחת עמידה בתנאי החוק נדרש רישיון עסק בהתאם לסוג העסק על פי צו רישוי עסקים..

חוק רישוי עסקים תשכ”ח (1968), נועד להביא למימוש המטרות הבאות:
– הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים -בטיפול המשרד לאיכות הסביבה.
– מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות -בטיפול משטרת ישראל.
– בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו – בטיפול משרד התמ”ת.
– מניעת סכנות הדבקות ממחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות – בטיפול משרד החקלאות.
– הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים -בטיפול משרד הבריאות.
– קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות -באחריות הרשות המוניציפאלית.

פקיד רישוי עסקים ברשות הוא המופקד על תהליך מתן רישוי עסק וכן על יישומו של החוק לרישוי עסקים בתחומי המועצה.

חוק רישוי עסקים מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני אישור) התשנ”א 1995 בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו. רישיון העסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק. מתן רישיון העסק ע”י הרשות מבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ”י מטרות החוק וזאת לטובת הציבור הרחב ולטובת בעל העסק. מתן הרישיון מבטיח בין היתר איכות נאותה של הסביבה, בריאות הציבור (תנאי תברואה נאותים), עמידה בדרישות חוק התו”ב, עמידה בדרישות שירותי הכבאות ועוד. רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עפ”י צו רישוי עסקים – רשימת העסקים החייבים ברישיון עסק הם – צו רישוי עסקים התשנ”ה 1995. יש להגיש בקשה לרישיון טרם פתיחת עסק חדש, כאשר חל שינוי בעסק וכן במידה ומתחלפים בעליו.

tarshim

הרפורמה ברישוי עסקים
מדינת ישראל פועלת לקידום רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים.
עיקרי הרפורמה:

  • יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישור, אשר יפורסם באינטרנט. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה נדרש מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני אישור שונים.
  • העלאת המסמכים, התנאים,המדיניות והדרישות של רשויות הרישוי המקומיות (עיריות,מועצות אזוריות,מועצות מקומיות) מסוגי עסקים מסוימים לאתר האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסקים מסוגו.
  • תנאים נוספים שייקבעו לבעלי עסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מביניהם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה על העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על-מנת להבטיח את מטרות הרישוי.
  • אפשרות להגיש השגה לגורם הנוגע בעניין על תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק) או על סירוב לתת לו רישיון או שלילת רישיון.
  • הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים, ויכול להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.
  • הצו הקובע את העסקים טעוני הרישוי עודכן, כך שלסוגי עסקים רבים הוארכה תקופת הרישוי (ולאחרים קוצרה במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת), בוטל הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ובוטל הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.
  • אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מתנאי רישיון העסק.

המפרט האחיד
מטרתו של המפרט האחיד לפרט את התנאים והמסמכים הנדרשים על ידי משרדי הממשלה נותני האישור לגבי כל סוג עסק טעון רישוי. במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים (המכונים הוראות לצד המפרט האחיד), אשר חשוב לציין שהם מחייבים אף אם לא פורטו. ישנם סוגי עסקים, מורכבים במיוחד, להם אחד או יותר מנותני האישור רשאים שלא לפרסם מפרט אחיד או לפרסם מפרט אחיד חלקי בלבד, ולדרוש תנאים ומסמכים שאינם מפורטים במפרט האחיד. תנאים חדשים שנקבעו לעסק במפרט האחיד יחולו לגבי עסק קיים שלוש שנים לאחר מועד פרסום המפרט או החל ממועד חידוש הרישיון, לפי המוקדם, אלא אם נקבע אחרת במפרט. לגבי עסק שבמועד פרסום המפרט טרם קיבל רישיון יחולו כל תנאי המפרט. הוראות המפרט האחיד יעודכנו מעת לעת, כאשר לפני כל שינוי תופיע באתר האינטרנט של משרדי הממשלה נותני האישור, בפורטל רישוי עסקים ובמשרדי נותן האישור ההצעה לשינוי במפרט האחיד, ותינתן הזדמנות לציבור להעיר הערות להצעה במשך 30 ימים.

שימו לב כי הרפורמה כוללת שינויים בצו רישוי עסקים. פרטים יפורסמו בהמשך.

פיתוח עסקים ותעסוקה

כחלק מרצון המועצה לפיתוח כלכלי ושיפור היכולת הכלכלית של התושבים, המועצה פועלת להנגיש לתושבים  שרותי השמה לתעסוקה, שרותי השכלה עסקית ויעוץ עסקי, וכן יעוץ ודחיפת השקעות בנושאים מוטי-מקום כגון תיירות וחקלאות.

כמו כן פועלת המועצה לפרסום אפשרויות הכשרה לתעסוקה ומימונן, וכן לפרסום אפשרויות למימון עסקי ממוסדות המדינה דוגמת העברת גידול עדרים, תמיכות לעסקי תיירות ועסקים קטנים אחרים, ראה ב”פרסומים” באתר זה ובאתרים הממשלתיים הרלוונטיים.

שירותי השמה לתעסוקה:

ריאן מרכזי תעסוקה (בהפעלת אלפנאר)

משרדי ריאן במת”ס זבידאת: 04-6124615

דוא”ל: reham.sa@ec4u.org.il

קו משווה- קואליציית המעסיקים לשוויון לאקדמאים ערבים

טלפון: 03-5175630

אתר: לחץ כאן

שרותי יעוץ עסקיים

מעו”ף הסוכנות הממשלתית לעסקים קטנים (משרד הכלכלה) לאתר לחץ כאן

לפניות בישוב סמר עבאס: 052-5088608.