מועצה מקומית בסמת טבעון מפרסמת מזמינה בזאת הצעות להפעלת בית ספר מקיף  שש שנתי ביישוב. את מסמכי המכרז לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרדי בניין המועצה בבסמת טבעון החל מ- 15 מרץ 2016 בימים א'-ה' בשעות 9:00-13:00, בתיאום טלפוני בטל': 0525797612 ,  04-9832403 תמורת סך של 4,000 ש"ח שלא יוחזרו. הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז, נוסח המכרז יעמוד לעיון באתר האינטרנט של המועצה ביום פרסום כתב המכרז המלא. מפגש של המשתתפים במכרז ייערך ביום ג' 22/3/2016 בשעה 10:00, בבניין המועצה. יובהר כי הנוכחות במפגש הינה חובה ותנאי להשתתפות במכרז.

מס' מכרז: 05/2016

להגשה עד: 27/3/2016    12:00